Err

One order = one tree planted
Customer service: [email protected]
spanish site andorran site french site
Follow us:

CONDICIONS GENERALS DE VENDA 1. INFORMACIÓ GENERAL


La titularitat d'aquest lloc web, www.hidden-den.store, (des d'ara lloc web) l'ostenta: Hidden-den  SL, proveïda de NIF: L-712.821-N i inscrita en: Nombre de Registre Tributari (NRT) Principat d' Andorra; i les dades registrals són: Pàgina 1, i les dades de contacte són: [email protected]

Aquest document (així com tot altre documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.hidden-den.store) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en ell mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Hidden-den SL desenvolupa a través del lloc web comprèn:

Disseny, creació, distribució i venda de rellotges d'alta gamma.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de Hidden-den SL. En utilitzar aquest lloc web o en fer i / o sol·licitar l'adquisició d'un producte i / o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, pel que si no està d'acord amb tot això, no ha d'usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i / o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i / o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.


2. L'USUARI


L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Fer ús d'aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (veure Avís Legal i condicions generals d'ús).

L'usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Hidden-den SL no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Hidden-den SL declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb Hidden-den SL el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.


3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ


Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de www.hidden-den.com, durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a "Tramitar la comanda".

Així mateix, l'Usuari haurà d'omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Hidden-den SL ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al lloc web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Hidden-den SL utilitzant els espais de contacte del lloc web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Hidden-den SL amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d'acord amb la política de privacitat d'aquest lloc web.


4. DISPONIBILITAT


Totes les comandes de compra rebuts per Hidden-den SL a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula 9 d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / o la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Hidden-den SL es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.


5. PREUS I PAGAMENT


Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

No obstant això, i llevat que s'indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en els quals es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total a causa del moment de gestionar el procediment d'enviament per part del Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, PayPal, i Transferència bancària.

Hidden-den SL utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, Hidden-den SL no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Usuari.

Una vegada que Hidden-den SL rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i / o confirmació del servei que es presta en forma i, si s'escau, lloc establerts.

Si el mitjà de pagament és Paypal el càrrec es farà en el moment en què Hidden-den SL envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i / o serveis a l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a "Tramitar la comanda" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Les comandes de compra o adquisició en els quals l'Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Hidden-den SL per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparat i gestionat per enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, Hidden-den SL no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.


6. LLIURAMENT


En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), Unió Europea.

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s'escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Hidden-den SL no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar el comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, s'ha de posar en contacte amb Hidden-den SL per convenir el lliurament altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Hidden-den SL, Hidden-den SL s'entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el lloc web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que dels productes es puguin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Hidden-den SL rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Hidden-den SL.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'IVA, les comandes de compra es localitzaran, per al seu lliurament i / o prestació , en aquell Estat membre de la Unió Europea a que l'adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l'IVA aplicable serà el vigent en l'esmentat Estat membre.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa Llei 37/1992, ia la Directiva 2006/112, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris. L'Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions en què s'apliquen i meriten impostos i drets de duanes en destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer de part seva.


7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS


Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error a l'introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb Hidden-den SL a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s'escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Tramitar la comanda", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


8. DEVOLUCIONS


En els casos en què l'Usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, l'assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de Hidden-den SL o en el cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en el cas tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari ha de notificar la seva decisió a Hidden-den SL. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o mitjançant:

Correu electrònic: [email protected]

L'usuari, independentment del mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Hidden-den SL posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però, el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Hidden-den SL reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegits per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Hidden-den SL és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

Hidden-den SL reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, Hidden-den SL podria retenir el reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Hidden-Den SL va ser informat de la decisió de desistiment.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si es incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD / DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'usuari pogués contractar en aquest lloc web, ja que aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat , amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Hidden-den SL, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que, si s'escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

En el següent enllaç pot descarregar-se el Model de formulari de desistiment: https://hidden-den.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=1992587

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en què l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta al que estipula el contracte o comanda de compra, i que, per tant, s'haurà de posar en contacte amb Hidden-den SL immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte / error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s'informarà a l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix .

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer l'Usuari per realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent en cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.


Garanties


L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Hidden-den SL, per tant, per la manca de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Hidden-den SL i tinguin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc Web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin del tipus de material amb el que s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc Web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes. Per això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.


9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT


Excepte disposició legal en sentit contrari, Hidden-den SL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen: qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva; pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Hidden-den SL també limita la seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

Hidden-den SL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

Hidden-den SL actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Hidden-den SL posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

Hidden-den SL no es farà responsable del mal ús i / o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Alhora, Hidden-den SL tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari tornar el producte correcte.

En general, Hidden-den SL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major , i aquesta podrà incloure, de manera enunciativa però no exhaustiu:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Hidden-den SL disposarà d'una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Hidden-den SL posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.


10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS


Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Hidden-den SL siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Hidden-den SL enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb Hidden-den SL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del lloc web.

Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, Hidden-den SL pot contactar i / o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic oa l'adreça postal facilitada.


11. RENÚNCIA


Cap renúncia de Hidden-den SL a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Hidden-den SL del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les condicions, ni exonera a l'Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Hidden-den SL a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.


12. NUL·LITAT


Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.


13. ACORD COMPLET


Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Hidden-den SL en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Hidden-den SL reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.


14. Protecció de dades


La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a Hidden-den SL en el curs d'una transacció en el Lloc Web, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, en l'Avís Legal i condicions generals d'ús). En accedir, navegar i / o utilitzar el Lloc Web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.


15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


L'accés, navegació i / o ús d'aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i / o ús del lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Hidden-den SL i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.


16. QUEIXES I RECLAMACIONS


L'usuari pot fer arribar a Hidden-den SL seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

A més, Hidden-Den SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Hidden-Den SL en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre Hidden-den SL i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22 / CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/Darrera modificació: 12 febrer 2020